กรมการแพทย์ เผยพบพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงจากการฉันภัตตาหาร ออกกำลังกายน้อย สูบบุหรี่จัด ฉันกาแฟ ฉันเครื่องดื่มชูกำลังเป็นประจำทุกวัน แนะถวายอาหารสุขภาพ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ พืชตระกูลถั่ว พืชผัก ผลไม้ที่ไม่หวานจัด และปลา เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พระสงฆ์ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวพุทธ มีบทบาทสำคัญในฐานะศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาและอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันพบว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์ของโรงพยาบาลสงฆ์ ในปี 2549 และปี 2559 เปรียบเทียบกัน พบว่า พระสงฆ์กลุ่มสุขภาพดีร้อยละ 60.3 ลดลงเหลือ ร้อยละ 52.3 กลุ่มพระสงฆ์ภาวะเสี่ยงจากร้อยละ 22.2 ลดลงเหลือ ร้อยละ19.2 และกลุ่มพระสงฆ์อาพาธกลับเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 17.5 เป็นร้อยละ 28.5 จากการสำรวจพบว่า สาเหตุเกิดจากภัตตาหารที่ได้รับมาจากการบิณฑบาตที่ไม่สามารถเลือกฉันได้ ประกอบกับชาวพุทธที่มีความเร่งรีบบวกกับความเคยชิน ทำให้คนเมืองส่วนใหญ่หลงลืมไปว่าในอาหารชุดสำเร็จรูปที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่หรือที่แม่ค้าจัดไว้ให้ เป็นอาหารที่ไม่ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายน้อย ในขณะที่มีปริมาณน้ำตาล น้ำมัน เกลือ กะทิ หรือโซเดียมมากเกินกว่าความต้องการ เมื่อพระสงฆ์ฉันอาหารลักษณะนี้ไปติดต่อกันไปนานๆ จะทำให้อาพาธด้วยโรคต่างๆ
อาหารที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายพระสงฆ์สามเณร ถือว่ามีความสำคัญต่อหลักโภชนาการของพระสงฆ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพระสงฆ์จะฉันอาหารที่ได้รับจากการบิณฑบาตหรือจากมีผู้ทำบุญถวายเท่านั้น โดยไม่สามารถคัดเลือกอาหารที่จะฉันได้ โดยหลักฉันอาหารให้พอมีพลังในการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันได้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีพระสงฆ์จำนวนมากอาพาธด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุพโภชนาการ อีกทั้งพระสงฆ์มีพระธรรมวินัยที่เคร่งครัดจึงไม่สามารถออกกำลังกายเหมือนคนทั่วไปได้ และจากการสำรวจครั้งก่อนพบว่า พระสงฆ์ในชุมชนเมือง ออกกำลังกายน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการเดินบิณฑบาต กวาดลานวัด การปฏิบัติธรรมแบบเดินจงกรมหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอื่นๆ ซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างจากฆราวาส. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth