กรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจวัยโจ๋ พบกว่า 5 แสนคนมีปัญหาสุขภาพจิตคิดอยากตาย เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ 10 ปี ยกเครื่องลงทุนบูรณาการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับตำบล แก้ปัญหาสร้างอนาคตประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นฯ

ได้ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา ทำการสำรวจกลุ่มวัยรุ่นอายุ 13 – 17 ปี ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 5 และอาชีวศึกษา ใน 42 จังหวัดครอบคลุมทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ ล่าสุดในปี 2559 ผลปรากฏว่าในช่วง 6 เดือนก่อนสำรวจ วัยรุ่นมีปัญหาสุขภาพจิต และมีความคิดอยากตาย เฉลี่ยร้อยละ 14 หรือประมาณ 560,000 คน จากเด็กวัยนี้ที่มีทั้งหมดประมาณ 4 ล้านคน สูงที่สุดเป็นจังหวัดรอบ ๆ ปริมณฑล รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดแถบภาคกลาง เช่น กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร นับเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เนื่องจากเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือป่วยเป็นโรคทางจิตเวช จะก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ มีปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม ความก้าวร้าว การใช้สารเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ติดเชื้อเอชไอวี กระทำผิดกฎหมายกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งมีผลสำรวจในปี 2559 เช่นกันว่า เด็กวัยนี้พึ่งเหล้าสูงถึงร้อยละ 12 ด้วย
กรมสุขภาพจิต จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติว่าด้วยสุขภาพและพัฒนาการวัยรุ่น พ.ศ.2560 – 2569 เป็นแผน 10 ปี ครั้งแรกในประเทศ ครอบคลุมการดูแลเด็กอายุ 10 – 19 ปี ซึ่งมีประมาณ 9 ล้านคน เนื่องจากวัยรุ่นเป็นช่วงทศวรรษที่ 2 ของชีวิต เป็นระยะเวลาสำคัญของการเจริญเติบโต และพัฒนาการจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างการเจริญเติบโตที่ดี ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของวัยรุ่น
ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ระดับชาตินี้มี 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.ระบบสุขภาพวัยรุ่นที่มีการบริหารจัดการและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพสูง 2.การลงทุนด้านองค์ความรู้การวิจัยและนวตกรรม 3.การพัฒนาการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับวัยรุ่น และ 4.การเสริมสร้างพลังอำนาจในวัยรุ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนและสมรรถภาพของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งจะมีการประชุมร่วมขับเคลื่อนบูรณาการกลไกตั้งแต่ระดับชาติลงไปจนถึงระดับอำเภอ ตำบล ในวันที่ 27 กันยายนนี้ ที่โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth