ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่เป็นโรค เบาหวาน- ความดัน ซึ่งทำให้น่าเป็นห่วงกับตัวเลขสถิติที่ไม่อยากให้เพิ่มขึ้นเพราะบ่งบอกถึงสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทยของเรา สำนักอนามัย (สนอ.) กทม. แจ้งว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา การบริการผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. มีผู้สูงอายุมารับบริการทั้งหมด 126,898 คน

รับบริการจำนวน 332,515 ครั้ง มีการตรวจร่างกายประจำปี 7,214 คน และมีการตรวจรักษาโรคทั่วไป 119,551 คน ตรวจรักษาเบาหวาน 23,162 คน ตรวจรักษาความดันโลหิตสูง 35,228 คน ตรวจรักษาโรคหัวใจ 1,599 คน ตรวจรักษากระดูก 6,222 คน ตรวจรักษาระบบทางเดินหายใจ 12,224 คน ตรวจรักษาระบบประสาท 1,497 คน ตรวจรักษาตาและส่วนประกอบของตา 2,912 คน ตรวจรักษาโรคสมองเสื่อม 288 คน ตรวจรักษาสุขภาพจิต 945 คน และตรวจรักษาโรคอื่น ๆ 35,170 คน มีการส่งต่อ-ส่งต่อโรงพยาบาล 12,722 คนส่งต่อคลินิกสุขภาพจิต 1,129 คน ทั้งนี้มีผู้สูงอายุต้องเฝ้าระวังและติดตามภาวะโภชนาการผู้สูงอายุถึง 74,994 คน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันส่งเสริมให้สังคมผู้สูงอายุมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ ให้ผู้สูงอายุได้เข้าสังคมและทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้สุขภาพและอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์ โดยมีชมรมผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 286 ชมรม มีจำนวนสมาชิก 30,011 คน.
ผู้สูงอายุควรหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ ควรออกกำลังกายที่ไม่เหนื่อยจนเกินไป ไม่ควรเครียดจากสภาวะต่างๆ ควรอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่แออัด เพื่อสุขภายกายและจิตใจที่ดี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth