เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น จัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 63 ประจำภาคอีสาน เพื่อสรุปผลการปฏิบัติศาสนกิจออกปฏิบัติงาน 1 ปีในเพศบรรพชิต เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ และช่วยพัฒนาชุมชนสังคม พระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต มหาจุฬาฯ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 มหาจุฬาฯ มีนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศจำนวน 2,000 กว่ารูปทั่วประเทศ

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หลังนิสิตสอบได้ตามหลักสูตรครบ 4 ปีแล้ว ในปีที่ 5 นิสิตต้องออกปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิตเป็นเวลา 1 ปี (1 มิ.ย.60-30 มี.ค.61) เพื่อช่วยสนองงานในกิจการคณะสงฆ์ และช่วยพัฒนาชุมชนสังคม โดยในช่วงเดือนมีนาคมจะมีการจัดสัมมนาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานทั่วประเทศเป็นรายภาค สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 635 รูป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 62 เป็นต้นมา มหาจุฬาฯ โดยคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ มีพระราชวรมุนี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานได้กำหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติงานในรูปแบบของโครงการการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ 6 ด้านคือ 1.งานปกครอง 2.งานเผยแผ่ 3.งานศาสนศึกษา 4.ศึกษาสงเคราะห์ 5.งานสาธารณูปการ 6.สาธารณสงเคราะห์ โดยที่โครงการจะต้องมีวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ การประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth