บริการจัดการอาคาร ตรวจทดสอบ ระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทดสอบการทำงานของตู้ Fire Alarm Control Panel เพื่อแสดงผลการตรวจจับควันและความร้อนจาก Heat และ Smoke Detector

ทดสอบการทำงานของ Manual Station & Alarm Bell ทดสอบการทำงานของ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ,ตรวจจับควัน ,ตรวจจับควันชนิดลำแสง
ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าสำรองของชุดควบคุม Fire Alarm Control Panel
– Emergency lighting
– Fire safety signs
– Firefighting equipment

การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ของระบบดับเพลิง
1. เครื่องมือดับเพลิงมือถือ
1.1 การตรวจสอบประจำเดือน
– ชนิดของเครื่องดับเพลิงติดถูกต้องตามประเภทของเชื้อเพลิงหรือไม่
– สังเกตเห็นและเข้าถึงเพื่อใช้งานสะดวกไหม ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
– มาตรวัดความดันอ่านค่าได้ปกติหรือไม่
– สภาพอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือไม่
1.2 การทดสอบ
– ทำการทดสอบการรับความดัน (Hydrostaic Test) ทุกๆ 5 ปี
2. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
2.1 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
– ทดสอบการทำงานอย่างน้อย 30 นาที ทุกสัปดาห์ ตรวจสภาพเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมการทำงาน
– ตรวจสอบแบตเตอรี่
– ระบบหล่อหลื่น
– ระบบน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิง
– เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด แต่ไม่น้อยกว่าปีละครั้ง
– ระดับน้ำกรด-น้ำกลั่น
– ทดสอบการทำงานควบคุมอัตโนมัติโดยผ่าน โซลีนอยส์วาลว์
2.2 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
– ทดสอบการทำงานทุกๆเดือน
3. หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department connection/FDC)
– สังเกตเห็นชัดเจนและเข้าถึงโดยสะดวก
– ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
– ตรวจสอบอุปกรณ์อยู่ครบไม่มีน้ำรั่วซึม
4. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants)
– ตรวจสอบหัวดับเพลิงสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารมีสภาพที่ดี
– หัวดับเพลิงของอาคารตรวจสอบเดือนละครั้ง พร้อมหล่อลื่นหัวดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง
– ทดสอบการ เปิด – ปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกจากหัวดับเพลิงปีละ 1 ครั้ง
5. ถังน้ำดับเพลิง
– ตรวจสอบระดับน้ำในถังเป็นประจำ
– ตรวจสอบสภาพทั่วไปของถังน้ำ
6. สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด
– ตรวจสอบสภาพและจำนวนอุปกรณ์ครบ เดือนละ 1 ครั้ง
– วาล์ว ควบคุมจะต้องอยู่สภาพดีไม่มีน้ำรั่วซึม
7. ระบบกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic Spriklers)
– ตรวจสอบสภาพเป็นประจำ ไม่ชำรุด รั่วซึม หรือถูกบดบังกีดขวาง การกระจายน้ำดับเพลิง
– หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ใช้อาจเป็นเวลา 50 ปี จะต้องสุ่มทดสอบการทำงานในห้องทดสอบและต้องกระทำ ลักษณะเดียวกันนี้ ทกุๆ 10 ปี
– หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่มีความเสี่ยงเสียหายทางกล ควรจะมีอปุกรณ์ครอบป้องกัน (Sprinkler Guards)
– จำนวนหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำรอง อาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงไม่เกิน 300 หัว สำรองไม่น้อยกว่า 6 หัว อาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงระหว่าง 300 ถึง 1,000 หัว สำรองไม่น้อยกว่า 12 หัว อาคารที่ติดตั้งหัวกระจายน้ำ ดับเพลิงตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป สำรองไม่น้อยกว่า 24 หัว
หมายเหตุ ต้องเตรียมไว้ทุกชนิดที่มีใช้ในอาคารหรือสถานประกอบการนั้นๆ

อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี ไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต
องค์ประกอบของไฟ มี 3 อย่าง คือ
ออกซิเจน (Oxygen)ไม่ต่ำกว่า 16 % (ในบรรยากาศ ปกติจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 %)
เชื้อเพลิง (Fuel) ส่วนที่เป็นไอ (เชื้อเพลิงไม่มีไอ ไฟไม่ติด)
ความร้อน (Heat) เพียงพอทำให้เกิดการลุกไหม้ไฟจะติดเมื่อองค์ประกอบครบ 3 อย่าง ทำปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ( Chain Reaction ) ดังนั้นการป้องกันไฟ และการดับไฟ คือ การกำจัดองค์ประกอบขอไฟ
วิธีการดับไฟ จึงสามารถทำได้ 3 วิธี คือ
ตัดออกซิเจน เช่น การฉีดโฟมคลุม เป็นต้น
ตัดเชื้อเพลิง เช่น ถ่าย/ย้ายเชื้อเพลิงให้เหลือน้อยที่สุด
ลดความร้อน เช่น ฉีดน้ำ (cooling)
ระยะการเกิดไฟไหม้ 3 ระยะ ดังนี้
ไฟไหม้ขั้นต้น คือ ตั้งแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 5 นาที สามารถดับได้ โดยใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น แต่ผู้ใช้จะ ต้องเคยฝึกอบรมการใช้เครื่องดับเพลิงมาก่อน จึงจะมีโอกาสระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไฟไหม้ขั้นปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 5 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมาก เกินกว่า 400 องศาเซลเซียสหากจะใช้เครื่องดับเพลิง เบื้องต้น ต้องมีความชำนาญ และต้องมีอุปกรณ์จำนวนมากเพียงพอ จึงควรใช้ระบบดับเพลิงขั้นสูง จึงจะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่า
ไฟไหม้ขั้นรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้ว เกิน 8 นาที และยังมีเชื้อเพลิงอีกมากมายอุณหภูมิจะสูงมากกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว การดับเพลิง จะต้อง ใช้ผู้ที่ได้รับการฝึก พร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขั้นรุนแรง