นายประจักษ์จันทร์ – ocha นายกรัฐมนตรีไทยเป็นประธานการประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนอาเซียน: ABIS หัวข้อการประชุมสุดยอดครั้งนี้คือ “ธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยและอาเซียน” การประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นที่สิงคโปร์ที่ Marina Bay Sands นายประยุทธกล่าวกับเป้าหมายหลักของการให้ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนโดยการให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุนของไทยและนักลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน

นายประยุทธกล่าวว่าขณะนี้ประเทศอาเซียนกำลังดึงดูดนักลงทุนมากกว่ากลุ่มประเทศอื่น ๆ ในโลกอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและตัวเลขดังกล่าวดูเหมือนจะเติบโตขึ้นทุกปี ช่วยให้นักลงทุนต่างชาติตระหนักถึงศักยภาพของประชาคมอาเซียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศอาเซียนและช่วยให้อาเซียนมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วยกัน

รัฐบาลมีหน้าที่ในการสนับสนุนภาคเอกชนโดยสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจซึ่งทุกประเทศในอาเซียนสามารถช่วยสนับสนุนและพัฒนากฎระเบียบที่จะช่วยภาครัฐและภาคเอกชนทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการพัฒนาประเทศอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ระดับนานาชาติ

เป้าหมายหลักคือเพื่อให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างราบรื่น ทุกภาคส่วนสามารถทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งชุมชน ความเชื่อมโยงนี้จะช่วยให้อาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งแสดงใน “แผนแม่บทเรื่องการเชื่อมต่ออาเซียน 2025” (MPAC 2025) ในกรณีที่ MPAC 2025 มี 5 หลักการหลักที่จะเป็นรากฐานสำหรับประเทศต่างๆที่เชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริงในระดับหนึ่ง เหล่านี้เป็นหลักการ,