คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เผยผลสำรวจ Education Watch พบนโยบายการศึกษาไม่ตอบโจทย์ความต้องการของครูและนักเรียนอย่างแท้จริง วันนี้(5ก.ย.) จากการเสวนา”ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาไทย”  จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รศ.ดร.ศิริเดช สุขีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จากผลการสำรวจ Education Watch ของคณะครุศาสตร์

พบว่า นโยบายการศึกษาในปัจจุบันไม่ตอบโจทย์และความต้องการที่แท้จริงของครูและนักเรียน ส่วนบริหารจัดการ นั้น ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ไม่สามารถประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้มีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเต็มที่ และผู้บริหารสถานศึกษาก็ไม่ได้เน้นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างแท้จริง สำหรับหลักสูตรและการเรียนการสอน ยังเป็นหลักสูตรที่กำหนดเนื้อหามากเกินไป ไม่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่  ซึ่งครูไม่สามารถสร้างหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมได้ และไม่สามารถสอนได้ทันตามหลักสูตรที่กําหนด  อีกทั้งยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมที่เคยชินทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนได้
คณะบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการวัดและประเมินผลนั้น พบว่าข้อสอบระดับประเทศไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนและยากเกินไป ซึ่งครูใช้การวัดผลเพื่อตัดสินมากกว่าพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับตัวครูก็มุ่งทําผลงานเลื่อนวิทยฐานะที่ไม่ได้ช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง เป็นภาระที่นอกเหนือจากการสอน ถือเป็นการเบียดบังเวลาสอนของครู อีกทั้งครูต้องทําหน้าที่อื่นจนขาดสมาธิในการสอนและดูแลผู้เรียน ทำให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจัง ขณะที่การประกันคุณภาพ เป็นเรื่องที่ครูต้องเสียเวลากับการเตรียมรับการประกันคุณภาพ ที่ไม่ได้มีส่วนช่วยพัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริง เนื่องจากผู้ประเมินเข้าไม่ถึงความจริง หรือให้ข้อเสนอแนะไม่ตรงประเด็น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews