กระทรวงเกษตรฯ ชี้สินค้าเกษตรไทยส่งออกอาเซียนปี 60 ได้เปรียบดุลการค้ากว่า 2 แสนล้านบาท คาดทิศทางปี 61 ยังสดใส เน้นรักษามาตรฐานและเพิ่มคุณภาพผลผลิต สร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลการนำเข้า–ส่งออก สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2560 พบว่า ไทยมีการค้าสินค้าเกษตรและยางพาราขั้นปฐมไปยังอาเซียน 9 ประเทศ คิดเป็นมูลค่าการค้ารวม 439,129 ล้านบาท โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดอาเซียนรวม 328,902 ล้านบาท ขณะที่นำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียน 110,227 ล้านบาท ดังนั้น ภาพรวมไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน 218,675 ล้านบาท

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มสินค้าเกษตรไทยส่งออกไปตลาดอาเซียนปี 2560 ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล มูลค่าส่งออก 60,350 ล้านบาท กลุ่มเครื่องดื่ม 46,900 ล้านบาท กลุ่มผลไม้ (ลำไย ทุเรียน และมังคุด) 40,948 ล้านบาท กลุ่มยางพาราธรรมชาติ 32,398 ล้านบาท และกลุ่มข้าวและธัญพืช 20,128 ล้านบาท ขณะที่กลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ไทยนำเข้าจากอาเซียนปี 2560 มูลค่าการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มปลาและสัตว์น้ำ 19,614 ล้านบาท กลุ่มพืชผักที่บริโภคได้ 14,656 ล้านบาท กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 12,314 ล้านบาท กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือ นม 11,909 ล้านบาท และกลุ่มผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 9,694 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ทิศทางการได้เปรียบดุลการค้า พบว่า มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากไทยนำเข้าสินค้าเกษตรจากอาเซียนมากขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป ขณะที่สินค้าเกษตรส่งออกของไทย เช่น ผลไม้ ยางพารา และข้าว ที่ยังมีความผันผวนของตลาด และมีการแข่งขันด้านราคาจากอาเซียนด้วยกันเอง ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำการผลิตให้ได้คุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจุดแข็งและความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564).-สำนักข่าวไทย